Plan Podziału Hortex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie


OGŁOSZENIE

Zarząd Hortex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000628317, NIP: 522-30-67-357, kapitał zakładowy 54.630.400 złotych, zwanej dalej „Spółką Dzieloną”, działając zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 25 sierpnia 2021 roku został przyjęty i podpisany plan podziału Hortex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zostaje udostępniony do publicznej wiadomości pod adresem: https://www.hortex.pl/wp-content/uploads/2021/08/PLAN-PODZIALU-HORTEX.pdf

Podział Spółki Dzielonej przeprowadzony zostanie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Ksh (podział przez wydzielenie), przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Marketingowym Mrożonki (jak zdefiniowano w Planie Podziału) na spółkę Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które zostaną objęte w całości przez jedynego wspólnika Spółki Przejmującej, tj. LX Vistula S. à r.l.  z siedzibą w Luksemburgu, będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej.

PLAN-PODZIALU-HORTEX.pdf